การฝึกในญี่ปุ่น ม.ค. 2560

สมาชิกกลุ่มฝึกมุไกริวประเทศไทย เข้าร่วมฝึกที่โรงฝึกฮอมบูประเทศญี่ปุ่น

ช่วงเดือนมกราคม 2560